สนธยากาล : สามสิบวัน

: มายาวดี

มีผู้ถามว่า...สามสิบวัน ออกทุกข์แล้วใช่ไหม?...ออกทุกข์ เป็นความรู้สึกแปลก ๆ ออกทุกข์...เหมือน
เป็นการเดินออกมาจากเหตุการณ์ง่าย ๆ จริงอยู่...

ทุกข์...เป็นสิ่งที่ทนได้ยาก และบางทีจะค่อยทยอยมาหรือถาโถมเข้ามาเหมือนสึนามิ


แต่ทุกข์...ก็ไม่เคยหายวับไปเฉย ๆ ...ออกไปง่าย ๆ นอกจากค่อยจาง เพราะเวลา และเพราะ สติ อันพึงระลึกได้ว่า ทุกข์เป็นแค่อีกขั้วหนึ่งของความสุข


ทุกข์เป็นสิ่งดี เพราะพระพุทธองค์สอนว่า จะทำให้เราพบ สมุทัย นิโรธ มรรค


การลำดับ สมุทัย หาสาเหตุ หานิโรธ ทางดับ จนเข้าถึง มรรค คือธรรมแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ หากการจะดับเสียซึ่งทุกข์ ต้องค่อย ละ ลด ปลด วาง


สามสิบวัน แค่ให้ ละและลด การแต่งกายอันกำหนดให้เป็น ‘ชุดไว้ทุกข์’

แต่คำว่า ‘ออกทุกข์’ คงยากที่จะ ปลด วาง กันได้


ฉะนั้น การจะค่อย ๆ ละ และ ลดได้ เราต้อง ‘หาทาง’


ทาง ที่เรามักจะคิด จะทำคือ…ท่านเสด็จไปดีแล้ว ฝุ่นเมืองอย่างเรา กราบส่งเสด็จได้ เหลือ รอยบาท
เหยียบย้ำ ตอกไว้ในหทัย
 

  • คอลัมน์สนธยากาล ฉบับที่ 1081 ปักษ์แรกธันวาคม 2559

อ่านบทความย้อนหลัง
<
473/1-4 ซอยประชาสงเคราะห์ 2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2641-7941-50 แฟกซ์ 0-2248-5819 อีเมล: info@kwanruen.com
Copyright © 2011-2014 Kwanruen Magazine. All right reserved.