Books เป็นสุขที่ได้อ่าน : หัวใจอันประเสริฐ เปลี่ยนโลกได้จากภายใน : โป่งข่าม
 
...ชีวิตที่มีความหมาย
มิได้มาจากการอยู่โดดเดี่ยว
ความสุขมิได้มาจากตัวเรา
แต่มาจากสายสัมพันธ์ที่เรามีกับผู้อื่น...
ออกเยน ทรินเลย์ ดอร์เจ
 
‘หัวใจอันประเสริฐ เปลี่ยนโลกได้จากภายใน’ หนังสือคำสอนขององค์กรรมาปะที่ 17 ออกเยน ทรินเลย์ ดอร์เจ ผู้นำของสายธรรมกาจูปะแห่งพุทธศาสนาสายทิเบต แม้วัยของท่าน (ขณะพบปะพูดคุยและเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยชาวอเมริกันเข้าเฝ้าซักถามอันเป็นที่มาของเนื้อหาหนังสือเล่มนี้) จะเพียงเบญจเพส หากแต่ความคิดของผู้นำวัยหนุ่มแห่งสายธรรมทิเบตนั้นลุ่มลึกและคมคายยิ่งนัก องค์กรรมาปะที่ 17 สนทนากับนักศึกษาหนุ่มสาวชาวอเมริกันหลากหลายเรื่อง และทุกเรื่องล้วนเกิดข้อคิดต่อชีวิตมนุษย์ทั้งสิ้น อาทิ สิ่งที่เรามีเหมือนกัน, ชีวิตที่มีความหมาย : ไม่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้, ความสัมพันธ์ที่ดี : วิธีปฏิบัติต่อผู้อื่น, อัตลักษณ์ทางเพศ : เป็นเรื่องของจิตทั้งสิ้น, บริโภคนิยมและความโลภ : ความรู้จักพอดีคือทรัพย์อันประเสริฐสุด, การทำเพื่อสังคม : ใส่ใจอาทรทุก ๆ คน, การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม : ปลูกฝังความรู้สึกที่มีต่อโลกเสียใหม่, ความมั่นคงทางอาหาร : ยุติความหิวโหยและการทำร้ายกันและกัน, การแก้ปัญหาความขัดแย้ง : ความโกรธคือตัวปัญหา, วิถีธรรม : ผสานชีวิตและธรรมะเข้าด้วยกัน, ความกรุณาที่ยั่งยืน : จงอยู่อย่างกล้าหาญและเป็นสุข, นำคำสอนไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน.
 
องค์กรรมาปะ ออกเยน ทรินเลย์ ดอร์เจ เชื่อว่าทุกคนบนโลกใบนี้ ต่างมี ‘สิ่งที่เรามีเหมือนกัน’ สิ่งนั้นคือ ‘หัวใจอันประเสริฐ’ ท่านอธิบายความถึงหัวใจอันประเสริฐนี้ว่า “ในตัวเราทุกคนมีใจอันประเสริฐ ใจดวงนี้เป็นบ่อเกิดของความปรารถนาดีที่เรามีให้กับตนเองและผู้อื่น มันทำให้เรากล้าทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้ แต่บางครั้งจิตใจที่ดีงามอาจถูกความคิดสัพเพเหระหรืออารมณ์สับสนต่าง ๆ มาบดบัง แต่อย่างไรก็ดีใจอันประเสริฐนี้ก็ยังอยู่ในตัวเราทุกคนไม่เปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะเปิดออกให้กับโลก ภารกิจของเราซึ่งก็คือภารกิจของหนังสือเล่มนี้คือการรับรู้ว่าเรามีหัวใจอันประเสริฐอยู่ในตัวและเรียนรู้ที่จะเข้าถึงมันเพื่อใช้มันเป็นฐานให้กับการกระทำและความรู้สึก หากขจัดสิ่งปิดกั้นออกไปได้อย่างหมดจด ใจดวงนี้จะเปลี่ยนแปลงโลกได้” ซึ่งแน่นอนว่าการจะเปลี่ยนแปลงโลกได้ต้องเริ่มจากเปลี่ยนแปลงตัวเราก่อนเป็นอันดับแรก
 
ในหนังสือเล่มนี้ องค์กรรมาปะ ออกเยน ทรินเลย์ ดอร์เจ มีวิธีเล่าเรื่องโดยการสอดแทรกนิทานประเภทคติสอนใจให้ผู้อ่านผู้ฟังได้ขบคิด...แม้ผู้เขียนผู้เล่าจะเป็นภิกษุในพุทธศาสนา แต่หนังสือ ‘หัวใจอันประเสริฐ : เปลี่ยนแปลงโลกได้จากภายใน’ เล่มนี้มิได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีหรือหลักปฏิบัติทางพุทธ ทว่าเป็นหนังสือซึ่งอ่านได้ทุกเพศ, ทุกคน และที่สำคัญหนุ่มสาวซึ่งกำลังแสวงหาหนทางชีวิตด้วยหัวใจอันประเสริฐ-ควรอ่านอย่างยิ่ง
  • คอลัมน์ Books เป็นสุขที่ได้อ่าน ฉบับที่ 1047 ปักษ์แรกกรกฎาคม 2558

อ่านบทความย้อนหลัง
<
473/1-4 ซอยประชาสงเคราะห์ 2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2641-7941-50 แฟกซ์ 0-2248-5819 อีเมล: info@kwanruen.com
Copyright © 2011-2014 Kwanruen Magazine. All right reserved.