ประกาศรายผู้ผ่านเข้ารอบออดิชั่น ในกิจกรรมประกวด หนูน้อย ขวัญเรือน Kids คิดดี

กิจกรรมประกวด หนูน้อยขวัญเรือน Kids คิดดี จะมีการประกวดรอบที่ 2 (รอบออดิชั่น) ในวันที่ 29-30 เมษายน ณ นวมินทร์ซิตี้ อเวนิว (ฝั่งเฟสติวัลวอล์ค) โดยจะเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้พูดคุยกับคณะกรรมการ ถ่ายภาพ และแสดงความสามารถบนเวทีค่ะ

หมายเหตุ

1. การออดิชั่นจะแบ่งเป็นรอบเช้า-บ่าย สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการไปออดิชั่นได้ที่นี่ค่ะ

http://kwanruen.com/article/page.php?id=23

2. น้อง ๆ ที่สมัครในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ทางทีมงานได้ประกาศรายชื่อเพิ่มเติมแล้วที่ด้านล่างค่ะ

 

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบออดิชั่น (เรียงลำดับตามตัวอักษรของนามสกุล)

1. ด.ช. Alexander  Junior
2. ด.ญ. ภาษา  กรรณิการ์
3. ด.ญ. นัชกานต์  กลิ่นพงษา
4. ด.ช. ธัณญ์กรณ์  กัลยาวุฒิพงศ์
5. ด.ญ. ประณยา  กิตติสารธรรมา
6. ด.ช. ภูริปพัฒน์  กิตติสารธรรมา
7. ด.ญ. ธีรนาฏ   กุณรี
8. ด.ญ. พลอยชมพู  แก้วกำพลกุล
9. ด.ญ. ลภัสวีณ์  ขาวแก้ว
10. ด.ญ. สินธุญา  เข็มอำนาจ
11. ด.ญ. บุญญาภา  คงเจริญถิ่น
12. ด.ช. เชซาร์ส  คาน
13. ด.ช. ธนวรรธน์  คำจีนะ
14. ด.ญ. นิศาชล คำเนตร
15. ด.ญ. กนกวรรณ  คำพา
16. ด.ญ. แองเจลีน่า  จอร์นสัน
17. ด.ญ. อนรรฆวี  จันทประสิทธิ์สุข
18. ด.ญ. วริยา  จันทร์พิพัฒน์
19. ด.ญ. พีรญา  จันทร์พิพัฒน์
20. ด.ญ. ปุษยา  จันทร์พิพัตน์
21. ด.ญ. กุลจิรา  จันแพง
22. ด.ญ. ภัทรธมน  จายเขียว
23. ด.ช. กันตินันท์  จิตติธนะพงศ์
24. ด.ช. จิรัฏฐ์  จิตติธนะพงศ์
25. ด.ญ. ปุญญิสา  จีรพานนท์
26. ด.ญ. ปริยาภัทร  เจริญวรกิจ
27. ด.ช. ณกร  เจษฎาภัทรกุล
28. ด.ญ. พิชชาภา ใจกว้าง
29. ด.ญ. ไอริส  เฉียบแหลม
30. ด.ญ. สิริยากร  ชัยวงศ์
31. ด.ญ. ญาณิฐา  ชัยสายัณ
32. ด.ญ. ธัญญ์นภัส  ชิตานนท์
33. ด.ญ. ชนมน  ชินพัฒนขจรกุล
34. ด.ช. ภูผา  ชีด
35. ด.ญ. คิดงาม  ชุนศิริวัฒน์
36. ด.ญ. ณัฐรริน ชูชื่นสุธีวงษ์
37. ด.ญ. กมลทิพย์   เชยสุขจิตต์
38. ด.ญ. อมรวรรณ   เชียงทอง
39. ด.ช. พชร  ไชยเชษฐ์
40. ด.ญ. เบญจมาภรณ์  ไชยทอง
41. ด.ญ. อัญมณี  ซิลเลฟสกี้
42. ด.ญ. ธนัฏกานต์  แซ่ก่ำ
43. ด.ญ. พิชชานันท์  แซ่เบ๊
44. ด.ญ. ภคมน แซ่อึ้ง
45. ด.ญ. ณัชชา  ดารดาษ
46. ด.ช. ทัตเทพ  ดุรงค์ศศินา
47. ด.ญ. ชัชชญา  เดียวตระกูล
48. ด.ช. ถิรายุ  เดือนฉาย
49. ด.ช. ลายไทย  ตระกูลกิตติไพศาล
50. ด.ช. ปัณณรุจน์  ตันติชาตรีวัฒน์
51. ด.ญ. นสิตางศุ์  ตันศรีประภาศิริ
52. ด.ญ. ศุภชัญญา  ตุลากร
53. ด.ญ. สาริศา  ตุลากร
54. ด.ญ. ภันทิลา  ไตรวารี
55. ด.ญ. รติมา  แถมเปลี่ยน
56. ด.ญ. ธัญญรัตน์  ทรัพย์ประเสริฐ
57. ด.ญ. ศุภาพิชญ์  ทองดำ
58. ด.ญ. บุุษยาพัทร์  ทองดี
59. ด.ญ. ศรัณย์รัชต์  ทองบัวศิริไล
60. ด.ญ. ศรุตา  ทองเย็น
61. ด.ช. ทำนุรัฐ  ทับทิมงาม
62. ด.ช. อนัส  ทับอุไร
63. ด.ญ. รุจิรดา  ทัศนียวรพงศ์
64. ด.ช. จักรพิสุทธิ์  ทิพย์มณี
65. ด.ญ. วชิรญาณ์  เทศแท้
66. ด.ญ. เบญญาภา  ธนกรมนพร
67. ด.ช. ศุภกฤษ  ธนากรอัครกุล
68. ด.ญ. กมลวรรณ   ธนากอบกิจ
69. ด.ช. ณัฏฐ์ธวินน์  ธิติธำรงชัย
70. ด.ญ. ปิมสุภา  น้อยลัทธี
71. ด.ญ. อาภาภัทร  นันทชัย
72. ด.ญ. รัตนสุดา  นันทเมธีนนท์
73. ด.ญ. ฮุดด้า  นากิ๊บ
74. ด.ญ. มนตร์ลดา  นาคแท้
75. ด.ช. วีร์กวิน  นาคนิธิชัยรัชต์
76. ด.ญ. ธมนต์ชิตา  นามกูล
77. ด.ญ. มาเดะกษมา  เนซ่า
78. ด.ญ. ศุภนิดา ไบรอัน  บราวน์
79. ด.ช. ปาฬมี  บุญดำเนิน
80. ด.ญ. อะมีเลีย  บุญโต
81. ด.ญ. สมิตานัน  บุญธรรม
82. ด.ช. ธีรธัช  บุตรจันทร์
83. ด.ญ. พริสซิลล่า สิริธิดา  เบเรซิน
84. ด.ญ. พฤฒยา  ประรินรัมย์
85. ด.ญ. ปิยะเนตร์  ประสิทธิ์เดชสกุล
86. ด.ญ. ณัฏฐาญาดา  ปรีชากุล
87. ด.ญ. วิรัชยา  ป้อมเงิน
88. ด.ช. นราวิชญ์  ปัตถามัง
89. ด.ญ. นิชา  ปานยิ่ง
90. ด.ช. จามีกร  ปานยิ่ง
91. ด.ญ. ปลิดา  ปาร์ลม
92. ด.ญ. กัณฑิชา  พงษ์ชวลิต
93. ด.ญ. มัณฑนากรณ์  พรมมา
94. ด.ญ. ปภาวรินทร์  พรสมบูรณ์ศิริ
95. ด.ญ. พุทธธิดา  พันธ์มา
96. ด.ญ. ณิชา  พันธ์ศรี
97. ดช. ธนาธิป  พันธุ์ศรี
98. ด.ญ. ญาณิน เกรซ  พิจริยชัย
99. ด.ญ. แอลลิเซีย  พิชญาวี
100. ด.ญ. ฟ้าชดา  เพ็งวิชัย
101. ด.ญ. พัชญ์ชิสา เพชรแก้ว
102. ด.ญ. คัทลียา คริสตินา  แพ็ตติกรูว
103. ด.ญ. อเล็กซานดร้า จิราพร  มิลเลอร์
104. ด.ญ. สุภัสสรา  มุสิกสูตร
105. ด.ญ. พราว  เมฆรารัตน์
106. ด.ญ. พริม เมฆรารัตน์
107. ด.ญ. สิริกร   ย่งหลี
108. ด.ญ. วิยดา  ยันทูล
109. ด.ญ. กัญญาภรณ์  ยิ่งยืน
110. ด.ญ. ณิชาภา  แย้มจันฉาย
111. ด.ญ. ลลิตา ร็งจิเยร์
112. ด.ช. พิชญุตม์  รังษิยาภา
113. ด.ญ. กฤตชญา  รัตนชโลบล
114. ด.ช. คีตะพัฒน์  รัตนทรัพย์ศิริ
115. ด.ญ. จีระญารัตน์  เรืองศรี
116. ด.ญ. ดลณพร  เรืองสุทธา
117. ด.ญ. พิชญานิน  ลอมาเละ
118. ด.ญ. ณิชมน   ละดาพรพิพัฒน์
119. ด.ช. ปุณณเดช  เลิศศิริมงคลสุข
120. ด.ญ. ชนิสรา  เลิศสิริสกุลสุข
121. ด.ญ. ทรายเพชร  วงษ์ไทย
122. ด.ช. ธีทัต  วงษ์เหรียญทอง
123. ด.ญ. นิยดา  วรรณะ
124. ด.ญ. นิยุตา  วรรณะ
125. ด.ญ. เทพวี  ว่องกสิกรณ์
126. ด.ญ. เขมจิรา  วัชพลอมร
127. ด.ช. ภูฟ้า วิเชียรศรี
128. ด.ญ. พัณณ์ชิตา  วิทยาอารีย์กุล
129. ด.ช. วิชญ์วินท์  วิริยะยืนยง
130. ด.ญ. ไอลดา  วิริยะรัตนศักดิ์
131. ด.ญ. อินทิรา  วิริยะวงศ์สมุทร
132. ด.ญ. วิไลย์รักษ์  วิไลลักษณ์
133. ด.ช. กฤษฏ์  วุฑฒิโชติ
134. ด.ญ. ภัทรวดี  ศรีกุล
135. ด.ช. ชลพล  ศรีชาเยช
136. ด.ญ. พรปาริชาติ  ศรีทน
137. ด.ช. ศิริธาริน   ศรีมุงคุณ
138. ด.ช. อติเชน  ศรีไวย์
139. ด.ช. ณัฐวัตร  ศักดิ์เจริญชัยกุล
140. ด.ญ. มันตรา  ศิริขันธ์
141. ด.ช. ณัฏ์ฐนนท์  ศิริขันธ์
142. ด.ญ. เจสสิก้า  สกุลส์ตะด์
143. ด.ญ. พิมพ์ภัทรพร  สังสะโอภาส
144. ด.ญ. ญดา  สัตยานุสนธิ์
145. ด.ญ. กันตพัฒน์  สัตยานุสนธิ์
146. ด.ญ. ณรัมดา  สายจันทดี
147. ด.ญ. สุชญา  สิริแสงจันทร์
148. ด.ญ. เกลลินี  สีทะ
149. ด.ญ. ริณณภัส  สุขเจริญ
150. ด.ช. พีรวัส สุจริตกุล
151. ด.ช. เจนต์พนธ์  สุภาพ
152. ด.ญ. ณรินท์ลดา  สุริชัยธนากานต์
153. ด.ญ. จิตณิชา  สุวรัตน์
154. ด.ญ. รักษิกา  แสงกิติโกมล
155. ด.ญ. สุขุมาภรณ์  หมอดู
156. ด.ญ. ปภาดา  หอมบรรเทิง
157. ด.ญ. กมลลักษณ์  เหลืองพูนสิน
158. ด.ช. พัทธพล  เหลืองวิบูลย์กุล
159. ด.ญ. ณัฏฐ์ณัชชา  องค์วัฒนา
160. ด.ญ. ศุภจิรา  อนามธวัช
161. ด.ญ. ณิชารัศม์  อมรระธีพัฒน์
162. ด.ญ. อรุณลักษณ์  อรรถธนนันต์
163. ด.ญ. พริมา  อรรถธรรม
164. ด.ญ. พิชยา อรรถธรรม
165. ด.ญ. ภัทรดา   อร่ามรส
166. ด.ญ. นันท์นภัส  อ๊อดกัน
167. ด.ญ. ปวีณ์ธิดา  อักษร
168. ด.ญ. ชญาน์นันท์  อัครกิจไพศาล
169. ด.ญ. นาขวัญ  อัครจิตราวัฒน์
170. ด.ญ. อลิสสา  อันนัดด๊าฟ
171. ด.ญ. แพรวา   อัมพปานิตย์
172. ด.ช. ธนกร  อินชู
173. ด.ญ. ธารา  เอกกุล
174. ด.ช. อนันต์ (น้องไซม่อน)

รายชื่อเพิ่มเติม (รอบที่ 2)

175. ด.ญ. ชมพูนุท จินตอาจารีย์
176. ด.ญ. พัลลภา จิรจงสิริพงศ์
177. ด.ญ. สมาภรณ์ จิระชัยประสิทธิ
178. ด.ญ. วริทธิญา ดิษเกษม
179. ด.ช. วรรธวรินทร์ ธีระสานต์
180. ด.ญ. นีนนารา บุญนิธิไพสิฐ
181. ด.ญ. สวิตตา พรหมาคม
182. ด.ญ. วริศรา พิรารักษ์
183. ด.ญ. อิรยา พุ่มประจำ
184. ด.ช. ฐานพัฒน์ ม่วงสุข
185. ด.ญ. ศิรภัสสร รัตนประทีป
186. ด.ญ. กรรวี วิภากร
187. ด.ช. ศรันย์ สุขสมบัติ
188. ด.ญ. กนกลักษณ์ สุวรรณกาญจน์
189. ด.ญ. ณัฐณิชา  หงสกุล
190. ด.ญ.ชนัฐปภาอร่ามวาณิชย์
191. ด.ญ. เปมิกา อินทวงศ์
192. ด.ญ. ฤชามน อินทวงศ์
193. ด.ญ. รริมิดา โอคิตะ
194. ด.ช. กฤตพล มาร์เซล เฮียรท์
195. ด.ญ. พิมพ์พิชชา สุวรรณกาญจน์
196. ด.ญ. เจนปรีญา เรืองศิลป์
197. ด.ญ. ณัฏฐธิดา เมืองโคตร

 

 

 

สำหรับการออดิชั่นจะแบ่งเป็นรอบดังนี้

วันที่ 29 เมษายน 2560
รอบเช้า : ผู้สมัครหมายเลข 1-50
รอบบ่าย : ผู้สมัครหมายเลข 51-100

วันที่ 30 เมษายน 2560
รอบเช้า : ผู้สมัครหมายเลข 101-150
รอบบ่าย : ผู้สมัครหมายเลข 151-ลำดับสุดท้าย

*รอบเช้า ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 10.00 น.
*รอบบ่าย ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.30 น.

หมายเหตุ : สำหรับผู้ปกครองที่ไม่สะดวกพาน้อง ๆ มาออดิชั่นในรอบดังกล่าว สามารถแจ้งทีมงานได้ทาง inbox เพจ facebook : Kwanruen Magazine หรือ โทร.0-2641-7941-50 ต่อ 116,118 ภายในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน (สำหรับท่านที่เคยแจ้งกับทีมงานแล้วไม่ต้องแจ้งซ้ำค่ะ)


การประกวดรอบสุดท้าย จะจัดในวันที่ 18 มิถุนายน ในงาน ขวัญเรือน Kids คิดดี ณ เอสพละนาด รัชดา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2641-7941-50 ต่อ 116, 118

เพจ facebok : Kwanruen Magazine


<
473/1-4 ซอยประชาสงเคราะห์ 2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2641-7941-50 แฟกซ์ 0-2248-5819 อีเมล: info@kwanruen.com
Copyright © 2011-2014 Kwanruen Magazine. All right reserved.